Evidencia obyvateľov

02.10.2018

SADZOBNÍK  SPRÁVNYCH  POPLATKOV    
vyberaných Mestskou časťou Košice – Sídlisko Ťahanovce    
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi    5 €
Oslobodenie od poplatku - Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11 a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice obce.

 

Ďalšie informácie

Dokumenty na stiahnutie
(25.09.2018, veľkosť: 204.24 KB)
(25.09.2018, veľkosť: 274.37 KB)
(25.09.2018, veľkosť: 274.67 KB)
(18.10.2018, veľkosť: 204.42 KB)