Sčítanie domov a bytov 2020

Sčítanie domov a bytov sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formoupomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov.

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, čo predstavuje 255 dní.

Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára je:

 • obec,
 • osoba vykonávajúca správu bytového domu.

Sčítanie teda prebehne bez účasti obyvateľov, čím sa  práve u nich významne zníži  administratívna záťaž.  

Pre účely sčítania domov a bytov v roku 2021 sa zisťujú nasledovné premenné:

 • forma vlastníctva bytu,
 • podlahová plocha bytu v m2,
 • počet obytných miestností v byte,
 • poloha bytu v dome,
 • zásobovanie vodou v byte,
 • splachovací záchod v byte,
 • kúpeľňa v byte,
 • typ kúrenia bytu,
 • zdroj energie používaný na vykurovanie bytu,
 • typ domu alebo iného obydlia, v ktorom sa byt nachádza,
 • počet podlaží v dome, v ktorom sa byt nachádza,
 • typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa byt nachádza,
 • obdobie výstavby domu, v ktorom sa byt nachádza,
 • materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza,
 • obnova domu, v ktorom sa byt nachádza,
 • obdobie poslednej obnovy domu, v ktorom sa byt nachádza,
 • typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa byt nachádza,
 • plynová prípojka domu, v ktorom sa byt nachádza.

Údaje pre potreby sčítania domov a bytov poskytujú spoločenstvá, resp. správcovia. Tí ich musia doručiť  do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti zaslanej obcou. 

Správca alebo spoločenstvo, ktoré neposkytne obci požadované údaje o bytovom dome, ktorý spravuje, sa dopúšťa správneho deliktu, kde zákon určuje výšku pokuty za každý takýto prípad vo výške 250 až 1 500 eur.

Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území obce.

Dokumenty na stiahnutie
(19.11.2020, veľkosť: 855.53 KB)
(19.11.2020, veľkosť: 246.62 KB)
(19.11.2020, veľkosť: 374.67 KB)