Profil obstarávateľa

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona číslo 343 / 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Sídlo: Americká trieda 15, 040 13 Košice
Štatutárny zástupca: Mgr. Ing. Miloš Ihnát – starosta
IČO: 00691071
DIČ: 2020762986
Bankové spojenie:

 IBAN: SK 78 0200 0000 0000 1392 5512

SUBASKBX

Telefón: +421/55/636 0430
 

+421/55/636 25 82
 

+421/55/636 70 58

E-mail: mutah@tahanovce.sk

Verejné obstarávanie zabezpečuje mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa opodstatnených požiadaviek a v súlade s rozpočtom mestskej časti cez jednotlivé oddelenia a referáty miestneho úradu mestskej časti.