Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby_Dopravná 5

23.10.2020

Materiály k Rozhodnutiu  Hala opráv MOTORCAR Košice, Dopravná 5  sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice:

https://www.kosice.sk/clanok/hala-oprav-motor-car-kosice-rekonstrukcia-oez-dopravna-5-kosice-2