Oznámenie o začatí územného konania_Dopravná 5

16.09.2020

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania _Hala opráv MOTOR CAR  - Rekonštrukcia OEZ, Dopravná 5, Košice je zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice:

https://www.kosice.sk/clanok/hala-oprav-motor-car-kosice-rekonstrukcia-oez-dopravna-5-kosice