Úradná tabuľa

Stránka / 1       
23.11.2020
Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov mimoriadne z v o l á v a
17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň  26. novembra  2020  (štvrtok)  so začiatkom o 14:00 hod.
v zasadacej miestnosti miestneho úradu, Americká trieda 15, Košice
viac
Stránka / 1