INFOZÁKON

 Slobodný prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby v rámci svojej činnosti k dispozícii, sa realizuje na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

Zo žiadosti o sprístupnenie informácie musí byť zrejmé:

-          kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa

-          adresa pobytu alebo sídlo;

-          ktorých informácií sa žiadosť týka;

-          aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete  (písomne, e-mailom...).

 

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTI O INFORMÁCIE:

e-mailom:                   mutah@tahanovce.sk

 

poštou:                     Mestská časť Košice-Sídlisko  Ťahanovce,

                                   Americká trieda 15

                                   040 13  Košice

 

osobne:                    v úradných hodinách Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

 

telefonicky     055/ 6360430,   055/ 63625 82,   055/ 6367058                   

Dokumenty na stiahnutie