Miestny úrad

Miestny úrad mestskej časti
Košice - Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15
040 13 Košice

Kontakt:e- pošta:
websídlo:

055 / 636 25 82
055 / 636 04 30
055 / 636 70 58

mutah@tahanovce.sk
www.tahanovce.net

(1) Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace  s plnením úloh mestskej časti  a jej orgánov plní miestny úrad.
(2) Miestny úrad najmä 
     a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti ,odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie orgánov mestskej časti,
     b) je podateľňou a výpravňou písomností mestskej časti,
     c) zabezpečuje odbornú agendu mestskej časti a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mestskej časti,
    d) vykonáva uznesenia miestneho zastupiteľstva, nariadenia mestskej časti a rozhodnutia mestskej časti.
(3) Organizáciu miestneho úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok miestneho úradu.

[ §17 - Zákon č.401/1990  Zb. o meste Košice v z.n.p.]