Námietkové konanie

..

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.
Námietková kancelária je zriadená na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, č. dv. 6 -  evidencia obyvateľov.

Informácie týkajúce sa volebných okrskov a volebných miestností Vám poskytneme na tel. 055/636 04 30