Redakčná rada

Informácie, ktoré budú publikované, posudzuje Redakčná rada Ťahanovských novín v nasledujúcom zložení:

 JUDr. Beáta Zemková - predsedníčka

 Mgr. Ing. Miloš Ihnát - člen

Mgr. Mária Horváthová - členka

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. - členka

Mgr. Michaela Luxová - členka

Mgr. Miroslava Langerová, PhD. - členka

Zasadnutia redakčnej rady zvoláva jej predseda podľa potreby, spravidla aspoň raz pred prípravou každého vydania.