Rozpočet 2016

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na svojom ôsmom zasadnutí schválilo

dňa 16.12.2015 rozpočet mestskej časti na rok 2016.