Rozpočet

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce

 

Programový rozpočet mestskej časti

Košice-Sídlisko Ťahanovce

 

 

 

Programový rozpočet mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce sa zostavuje vždy na obdobie troch rokov, z ktorých prvý sa stáva po schválení záväzným. Rozpočet vychádza a je zostavený v súlade s nasledujúcimi právnymi normami:

 

-        zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004  Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

-        zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

-        s použitím opatrenia MF SR č. MF/010175/2004/42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

-        zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti

-        s použitím vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje

štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy /ŠK COFOG/

-        ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia návrhu rozpočtu na jednotlivé roky

 

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu na aktuálny rok sa v zásade vychádza zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti, mesta Košice, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice.

 

Pri zostavovaní rozpočtu mestskej častí je potrebné vychádzať aj zo zverejnenej výšky dlhu verejnej správy Slovenskej republiky za predchádzajúci rok. V prípade ak táto presiahne hranicu 55 % je každá obec povinná pripraviť rozpočet na nasledujúci rok s uplatnením obmedzení v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

 

Hlavný zdroj príjmov rozpočtu na rok je príjem z podielových daní.

Podielové dane poukazuje štát jednotlivým mestám a obciam, v našom prípade mestu Košice. V rozpočte mesta Košice sa prerokuje a schváli výška podielových daní, ktoré sa presunú jednotlivými mestským častiam, v závislosti od veľkosti resp. počtu obyvateľov.

 

V prípade nutných zmien výšky príjmov, resp. výdavkov sa rozpočet na konkrétny rok upravuje rozpočtovými opatreniami, ktoré schvaľuje miestne zastupiteľstvo.