Demografické údaje

Rok 2019

     
  Celkový počet obyvateľov: 21 503
    z toho muži 10 320
    ženy 11 183
     
  Zmeny v roku 2019  
     narodení 199
     zomrelí 90
     prisťahovaní 394
     odsťahovaní   703
       

    

      (Údaje sú  poskytnuté z databázy evidencie obyvateľov mestskej časti).