Dohoda s Urbariátom vo veci Hanojská a Skatepark je na spadnutie

29.06.2021

Mestská  časť intenzívne rieši aj pozemky vo vlastníctve Urbariátu. V utorok 29. júna 2021 sa uskutočnilo ďalšie spoločné rokovanie s členmi výboru Urbariátu vo veci bývalého skateparku a doriešenia vlastníckych vzťahov k pozemkom na Hanojskej ulici tak, aby mohlo dôjsť k  realizácii pripraveného projektu výjazdu z Hanojskej na Európsku triedu. Podľa slov starostu Miloša Ihnáta sa veci posunuli o krok vpred  a po odsúhlasení dohodnutých návrhov schôdzou urbárnikov dôjde k podpisovaniu zmlúv. Na rokovaní sa zúčastnil okrem štatutára a prednostky miestneho úradu aj poslanec miestneho zastupiteľstva Ján Pavúk.