OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V KOŠICIACH VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

22.06.2021
na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV od 21.06.2021 od 15 00 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b), právnickým osobám a fyzickým osobám podľa § 8 písm. a) až c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch sa zakazuje najmä:
• fajčiť a používať otvorený plameň, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
• spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b ods. 1 písm. a), c) a d) zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov v náväznosti na § 10 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov povinní najmä :
• zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu.