Miestne zastupiteľstvo zasadne 23. júna

17.06.2021

Program:

1.      Otvorenie

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

3.      Voľba  návrhovej komisie

4.      Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

5.      Informácia  - obchodné centrum Pri hati

6.      Zriadenie verejného osvetlenia v záhradkovej osade Moňok potok a jeho poskytovanie

7.      Pokračovanie prerušeného bodu rokovania –„ Dobrovoľné občianske hliadky“ zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  konaného dňa 18.5.2021

8.      Správa riaditeľa obvodného oddelenia PZ SR Košice-Ťahanovce

9.      Správa veliteľa Mestskej polície Košice – Ťahanovce

10.  Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

11.  Správa o interpeláciách

12.  Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, stanovisko k 3.zmene rozpočtu mestskej časti

13.  Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

14.  Stanovisko hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2020

15.  Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2020 so stanoviskom audítora

16.  Výročná správa za rok 2020

17.  Hodnotiaca správa  plnenia programového  rozpočtu za rok 2020

18.  Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2021

19.  Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 2. polrok 2021

20.  Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – 3. zmena rozpočtu

21.  Správa o plnení uznesenia číslo 362/2020 – informácia o aktuálnom stave napĺňania Podprogramu 1.9 Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch

22.  Harmonogram zasadnutí volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  na   2. polrok 2021

23.  Interpelácie

24.  Otázky poslancov

25.  Rôzne

26.  Záver