Začína zber dát pre medzinárodný projekt PIAAC Slovensko

12.05.2021
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej aj NÚCEM) bude od mája do augusta 2021 realizovať pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC - Programme for International Assessment of Adult Competencies), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta. Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 - 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa budú zisťovať čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí prostredníctvom informačno- komunikačných technológií.
Pretože dopytovanie všetkých dospelých obyvateľov SR by bolo príliš náročné a drahé, bude výskum vykonaný na reprezentatívnej vzorke obyvateľov. To znamená, že sa obyvatelia Slovenska nebudú môcť do výskumu sami prihlasovať, ale budú náhodne vybraní. V SR bude v pilotnej fáze pre účasť vo výskume oslovených nanajvýš 3 200 domácností. Vybraná bola aj mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce.V prílohe nájdete podrobné informácie o projekte.
Dokumenty na stiahnutie
(12.05.2021, veľkosť: 13.88 KB)