Novinky z plánovaných aktivít v cyklodoprave

14.04.2021
V utorok 13. apríla  sa na miestnom úrade  mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce uskutočnilo rokovanie o zriadení cyklodopravnej trasy,
ktorá by spájala severnú časť mesta s centrom mesta. Za účasti zástupcov ÚHA mesta Košice, mestských častí Košice Sídlisko Ťahanovce, Sever, Ťahanovce, Džungľa, Slovenského vodohospodárskeho podniku, investora budúceho obchodného centra Pri hati a Cyklokoalície  boli dohodnuté kroky, ktoré by smerovali k vytvoreniu plynulých bezbariérových cyklistických chodníkov ako cyklodopravnej trasy do centra mesta, slúžiacej na cestu do zamestnania, za službami a pod..
Najväčším problémom a najdôležitejším krokom bude vyriešenie tzv. uzla, v ktorom by sa stretli jednotlivé cyklotrasy a najmä vyriešenie prepojení cez železnicu a rieku Hornád. Prvou úlohou pre jednotlivé mestské časti bude zabezpečiť zakreslenie inžinierskych sietí /podzemných vedení/ na ich území  v navrhovanej trase budúceho cyklochodníka. Vzhľadom na plánované investície v záujmovom území /rekonštrukcia hate Ťahanovce, revitalizácia
Mlynského náhonu, výstavba obchodného centra Pri hati / bude potrebná koordinácia jednotlivých zámerov  pri trasovaní  a následnom spracovávaní projektovej dokumentácie. A už v lete by sa mala realizovať  avizovaná cyklotrasa od  ŠA Olympia po záhradkársku lokalitu Mončí potok.