Poslanci schválili rozpočet na rok 2021

17.12.2020

Za prísnych hygienických opatrení v stredu 16. decembra zasadalo poslednýkrát v tomto roku miestne zastupiteľstvo. V šesťhodinovom maratóne s hygienickými prestávkami poslanci v počte 10 prítomných prerokovali 22 bodov. Ústredným bodom zasadnutia bol Návrh programového rozpočtu mestskej časti na rok 2021, ktorý zastupiteľstvo s drobnými zenami schválilo.Prerokované a schválené boli aj žiadosti o dotácie z rozpočtu mestskej časti na 1.polrok 2021 a doplnený bod programu týkajúci sa požiadaviek spoločnosti ODEKO družstvo v súvislosti s pozemkami na Berlínskej ulici,ako aj ďalšie témy týkajúce sa chodu MČ. Viac sa môžete dozvedieť zo zvukového záznamu, ktorý je zverejnený na webovom sídle mestskej časti v sekcii samospráva.