Starosta odovzdával verejné ocenenia

15.12.2020

Pandémia COVID-19 skrížila mestskej časti plány aj pri odovzdávaní verejných ocenení. Tradične sa Cena mestskej časti, Cena starostu mestskej časti i Plaketa starostu mestskej časti odovzdávala v máji počas Dní mestskej časti. V tomto roku to bolo inak. Starosta mestskej časti Miloš Ihnát sa rozhodol odovzdať laureátom ocenenia individuálne. V utorok 15. decembra 2020 počas dňa v polhodinových intervaloch ich  privítal v zasadacej miestnosti mestskej časti a spolu s prednostkou miestneho úradu odovzdal Ceny mestskej časti, udelené miestnym zastupiteľstvom Kolektívu pracovníkov mestskej polície Košice-stanica Ťahanovce - za významný prínos v oblasti bezpečnosti a poriadku v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, pani Márii Borovskej - za celoživotnú prácu v oblasti verejného života v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, PaedDr. Lenke Adzimovej -  vedúcej  detského folklórneho súboru Viganček - za dlhoročnú prácu v oblasti tradičného umenia a zachovávania kultúrnych odkazov našich predkov v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  a Jozefovi Kandráčovi - za mnohonásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi a záchranu života. Miloš Ihnát odovzdal aj Cenu starostu mestskej časti Mgr. Art. Martinovi Čičvákovi - divadelnému režisérovi a dramatikovi - za významné úspechy v divadelnej tvorbe a reprezentáciu mestskej časti v oblasti kultúry a umenia na Slovensku i v zahraničí.

Plaketu starostu mestskej časti tohto roku získala Ing. Alica Fedáková, dlhoročná zamestnankyňa miestneho úradu - za osobný prínos a dlhoročnú prácu v samospráve a Ing. Marta Popríková - riaditeľka Správy mestskej zelene - za osobný prínos a spoluprácu v oblasti životného prostredia a verejnej zelene.