Dohodli postup pri odstrele diviakov

09.09.2020

Aby sa predišlo nedorozumeniam, incidentom a obavám občanov pri vykonávaní lovu, ktorým je poverené poľovnícke združene Lovena, boli na spoločnom stretnutí 9.9.2020 u starostu mestskej časti za účasti dotknutých strán dohodnuté postupy pri vykonávaní lovu na nepoľovných plochách na sídlisku Ťahanovce,  a to na území medzi Americkou triedou a Magnezitárskou ulicou. Výkon lovu je potrebné realizovať v súčinnosti s PZ SR z dôvodu bezpečnosti osôb a majetku, nakoľko nepoľovné plochy sa nachádzajú v blízkosti obytných domov a hlavnej cestnej komunikácie. Všetky zainteresované strany si na stretnutí dohodli spoločný postup tak, aby nebolo ohrozené obyvateľstvo. Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce za účelom sprehľadnenia situácie v záujmovom území zabezpečí po obhliadke so zástupcom poľovného združenia Lovena vykosenie potrebných prístupov  plôch s vysokým trávnatým porastom v termíne do 11.9.2020,
Individuálny lov, organizovaný priebežne, bude oznamovať  poľovnícke združenie Lovena  starostovi mestskej časti, ktorý zabezpečí informovanie policajných zložiek a verejnosti.