Návrhy na ocenenia mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v roku 2020

..

Vážení obyvatelia mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce,

mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so Zásadami pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní každoročne oceňuje jednotlivcov alebo kolektívy, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj mestskej časti na základe vynikajúcich tvorivých výkonov, významných výsledkov a mimoriadnych zásluh v oblasti vedeckej, technickej, športovej, publicistickej a inej verejno-prospešnej činnosti.

V prípade, že vo svojom okolí poznáte takúto osobu, resp. kolektív, svoj návrh zašlite elektronicky na mutah@tahanovce.sk, resp. do podateľne miestneho úradu /Americká trieda 15, 040 13 Košice/ spolu s odôvodnením návrhu a zaslaním kontaktu na túto osobu, resp. kolektív.Svoje návrhy nám doručte najneskôr do 31. 1. 2020. Na neskôr doručené návrhy sa nebude prihliadať.