Starosta

JUDr. Cyril Betuš

starosta MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce,
poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice
Politická nominácia: Nezávislý
   

Funkcie:

starosta MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice

Kontakty:

starosta@tahanovce.sk

Telefón: +421 917 707 112
 
 
     
 
(1) Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Má právo nosiť insígnie.
(2) Starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.2)
(3) Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej časti3) a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov miestneho úradu;4) v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.5)
(4) Starosta zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia.
(5) Starostu zastupuje jeho zástupca, ktorého zvolí
miestne zastupiteľstvo z radov svojich poslancov a vymedzí mu okruh právomocí.
 
§15 - Zákon č.401/1990 ]