Poverený poslanec

  Volebné obdobie 2014-2018 -  MVDr. Jozef Figeľ
Politická nominácia: SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Kandidatúra 
za volebný obvod:
  1
Funkcie:

• Poverený poslanec
Člen Miestnej rady
Člen Finančnej komisie
Člen Komisie pre udeľovanie verejných uznaní
   a ocenení

• Poslanec  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  Košice-Sídlisko Ťahanovce

Poslanec Košického samosprávneho kraja

Kontakty:
Elektronická adresa:
Mobilný telefón:


figel@extel.sk
+421 903 511 275

 

V súlade so znením  § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol MVDr. Jozef Figeľ ustanovený poslancom, povereným zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti v osobitných,  zákonom ustanovených prípadoch.

 Tieto osobitné prípady, kedy je nutné, aby sa zvolávania a vedenia miestneho zastupiteľstva ujal poverený poslanec, sú presne stanovené  v § 12 zákona číslo zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.