Oddelenie výstavby a životného prostredia

  Referát výstavby

 

 • tvorba koncepcie rozvoja územia mestskej časti a obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mestskej časti,

 • odborná činnosť na úseku rozvoja mestskej časti (príprava podkladov pre projekty, zadávanie verejných prác),

 • odborná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy (úlohy bytovej politiky, výstavba miest a obcí),

 • koordinovanie, organizovanie a vedenie prípravy, vykonávania a realizácie kontrolných akcií v pôsobnosti samosprávy,

 • odborné práce na úseku spravovania nehnuteľností (predsadená občianska vybavenosť na Budapeštianskej ulici).

  Referát stavebného poriadku, dopravy a spojov

 

 • správa na úseku stavebného poriadku na úrovni mestskej časti,

 • rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni mestskej časti,

 • spolupráca pri tvorbe koncepcie dopravného systému týkajúceho sa územia mestskej časti.

  Referát životného prostredia a čistoty, CO

 

 • činnosti na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene na úrovni mestskej časti,

 • tvorba koncepcie a ochrany ŽP vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a odpadového hospodárstva,

 • odborná činnosť na úseku rozvoja mestskej časti v oblasti životného prostredia (príprava podkladov pre projekty),

 • zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľov mestskej časti.

  Referát PO, BOZP

 
 • činnosti na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce z platnej právnej úpravy na úrovni mestskej časti,

 • činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

 • zabezpečenie  prevádzky a údržby motorového vozidla,

 • zabezpečenie zásobovania – nákup kancelárskych a iných potrieb potrebných pre prevádzku miestneho úradu, činnosť miestneho zastupiteľstva, príležitostné akcie mestskej časti,

  Referát životného prostredia - údržbár

 

 • ručné čistenie kanalizačných vpustí a rigolov
 • ručné čistenie, dezinfekcia a obsluha jednoduchých vodárenských zariadení - fontána

 • oprava zámkov a zatváracích zariadení,
   
 • zhotovovanie a oprava krytín v rôznych väzbách , zváranie jednoduchých zámočníckych  konštrukcií,
   
 • oprava lavičiek, zariadení detských ihrísk,
   
 • obsluha a bežná údržba malej záhradnej techniky (strunové kosačky, vysávače, plotostrihy,  reťazová píla)

  Referát vnútornej správy - upratovačka

 
 • uzamykanie vstupných dverí do budovy miestneho úradu  po pracovnej dobe,
   
 • upratovanie priestorov miestneho úradu,
   
 • čistenie a upratovanie veľkých plôch  pomocou samohybného mechanizmu,
   
 • umývanie podláh na chodbe od vstupných dverí miestneho úradu, zametanie pred vstupom do miestneho úradu,
   
 • utieranie prachu z nábytku, vyprázdňovanie odpadkových košov v kanceláriách - denne.
Stránka / 1       
12.11.2018
viac
Stránka / 1