Oddelenie správne a sociálne

  Referát správny

 

 • zabezpečuje procesné úkony spojené s priestupkovým konaním,

 • zabezpečuje procesné úkony v správnom konaní o správnych deliktoch na základe podkladov a v spolupráci s príslušnými oddeleniami,

 • spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy,

 • podáva informácie a ďalšie potrebné údaje o občanoch s trvalým pobytom v mestskej časti  orgánom činným v trestnom konaní, orgánom štátnej správy, iným orgánom verejnej moci a právnickým osobám so zverenou pôsobnosťou v oblasti verejnej správy v súlade a v rozsahu platnej právnej úpravy,

 • preskúmava podania občanov týkajúce sa občianskeho spolunažívania,

 • po posúdení obsahu podania vo veci narušovania občianskeho spolunažívania vypracúva podnety na začatie priestupkového konania pred príslušným orgánom štátnej správy,

 • vydáva stanoviská k udeleniu štátneho občianstva Slovenskej republiky cudzincom na základe požiadavky príslušného orgánu štátnej správy.

  Referát sociálny

 

 • eviduje žiadosti obyvateľov o poskytnutie jednorazových dávok na úseku pomoci v hmotnej núdzi a poskytuje fyzickým osobám poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze,

 • zhromažďuje podklady pre rozhodovanie o jednorazových dávkach na úseku pomoci v hmotnej núdzi v súlade s platnou právnou úpravou,

 • vypracúva návrhy rozhodnutí v oblasti poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi v súlade s platnou právnou úpravou,

 • zabezpečuje spoločné stravovanie dôchodcov mestskej časti,

 • vykonáva základné sociálne poradenstvo v oblasti  sociálnych služieb,

 • vykonáva šetrenia v teréne v sociálnej oblasti,

 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny  na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

 • vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom a jej rodiny,

 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

 • vykonáva ostatné činnosti v pôsobnosti obce v zmysle platných právnych predpisov.

  Referát evidencie obyvateľstva

 

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky,

 • vedie evidenciu občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky hlásených na trvalý a prechodný pobyt na území mestskej časti,

 • pre účely evidencie pobytu občanov vedie zoznam názvov ulíc,

 • vydáva potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občana,

 • vedie, aktualizuje a spracováva stály zoznam voličov,

 • vydáva voličské preukazy,

 • pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov,

 • podáva informácie a ďalšie potrebné údaje o občanoch mestskej časti súvisiace s pobytom občanov orgánom štátnej správy, iným orgánom verejnej moci a právnickým osobám so zverenou pôsobnosťou v oblasti verejnej správy v súlade a v rozsahu platnej právnej úpravy,

 • organizačne zabezpečuje v spolupráci s jednotlivými oddeleniami zber štatistických údajov ,

 • zostavuje štatistické prehľady o štruktúre občanov v rozsahu požiadaviek miestneho zastupiteľstva, starostu mestskej časti a prednostu miestneho úradu.