Oddelenie organizačno - právne

  Vedúca odddelenia: Mgr. Beáta Olšinárová

  Kontakt: 055/636 04 30, kl.19
  E-mail:
pravne@tahanovce.sk

  Referát majetkovo-právny - č. dverí 11

  Mgr. Beáta Olšinárová

 

 • zabezpečuje zmluvnú evidenciu majetku mestskej časti, majetku mesta zvereného mestskej časti, majetku štátu zvereného mestskej časti,

 • pripravuje návrh obchodných zmlúv, zmlúv o prenájme majetku a iných zmlúv a zabezpečuje k nim príslušné odborné podklady a materiály,

 • zabezpečuje podľa podkladov od vecne príslušných organizačných zložiek miestneho úradu prípravu exekučných návrhov pre výkon rozhodnutia.

  Referát organizačno-právny a personálnej práce

 

 • sleduje a vedie evidenciu všeobecne záväzných právnych predpisov a  všeobecne záväzných nariadení a  ich dosah na prijaté všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti,

 • dohliada na dodržiavanie legislatívnych pravidiel ostatnými organizačnými zložkami a subjektmi miestneho úradu pri tvorbe a zmenách základných predpisov mestskej časti,

 • zabezpečuje komplexnú prípravu pre konanie pred súdmi a inými orgánmi štátu,

 • poskytuje právne rady všetkým oddeleniam  miestneho úradu a poslancom mestskej časti, týkajúce sa činnosti miestneho úradu a mestskej časti

 • vykonáva práce  pri spracovaní personálnych dokladov nových zamestnancov a vedie osobné spisy zamestnancov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, vykonáva samostatné odborné práce na vymedzenom úseku personálnej práce.

 • sústreďuje a archivuje písomnosti a podklady  týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov mestskej časti a zakladá ich do osobných spisov

  Referát podnikateľských činností a overovania listín a podpisov na listinách,
  č. dverí 11

  Ing. Andrea Levická

 

 • vyjadruje sa k návrhom predajného a prevádzkového času,

 • sleduje ekonomickú činnosť v mestskej časti a vedie prehľad o existujúcich prevádzkach jednotlivých podnikateľských subjektov v mestskej časti

 • vydáva rozhodnutia a stanoviská k prevádzkovaniu hazardných hier
   

 • vydáva povolenia na predaj poľnohospodárskych prebytkov na predajnom mieste na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a podieľa sa na kontrole dodržiavania stanovených podmienok
 • kontroluje dodržiavanie zákonných a ďalších podmienok v oblasti obchodu a služieb

 • vedie prehľad o existujúcich prevádzkárňach jednotlivých podnikateľských subjektov,

 • vydáva povolenia na predaj poľnohospodárskych prebytkov na predajnom mieste na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov,

 • kontroluje dodržiavanie zákonných a ďalších podmienok v oblasti obchodu a služieb,

 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 • vykonáva  rozpočítavanie nákladov za teplo dodané  na prípravu TUV a ÚK  na jednotlivé obchodno-prevádzkové jednotky v predsadenej občianskej vybavenosti podľa  doručených faktúr od dodávateľa

 • vykonáva rozpočítavanie nákladov za vodu dodanú verejným vodovodom,  odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie a odvádzanie vody z povrchového odtoku ( voda z atmosférických zrážok) do verejnej kanalizácie podľa doručených faktúr od dodávateľa

 • vyhotovuje dohody o vykonaní práce pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce a vykonáva samostatné  odborné  práce na vymedzenom úseku personálnej práce.

 • zabezpečuje verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb na základe opodstatnených požiadaviek mestskej časti a v súlade s rozpočtom mestskej časti  podľa zákona  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Referát organizačný a sekretariátu, č. dverí 16

  Jarmila Repčíková
  Kontakt:  tel: 055/ 636 04 30
                 e-mail:
mutah@tahanovce.sk
 
 • vedie centrálny register došlej pošty a zabezpečuje príjem a rozdelenie pošty na oddelenia a referáty,

 • zabezpečuje ucelenú agendu starostu, zástupcu starostu a prednostu,

 • správu registratúrnych záznamov vedie prostredníctvom elektronického informačného systému na správu registratúry

 • archivuje písomnosti sekretariátu v súlade s Registratúrnym poriadkom,

 • archivuje materiály zo zasadnutí orgánov samosprávy mestskej časti

 • v spolupráci s ostantými oddeleniami zabezpečuje prípravu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy mestskej časti a to po stránke organizačnej, technickej a obsahovej,

 • sústreďuje a zabezpečuje rozosielanie materiálov a odborných podkladov na zasadnutia miestneho zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy mestskej časti,

 • zabezpečuje vyhotovenie zápisníc z rokovaní miestneho zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy mestskej časti a uznesení z rokovaní týchto orgánov a rozosiela ich príslušným nositeľom úloh.

 • v prípade nutnosti zastupuje pri výkone agendy osvedčovania listín a podpisov na listinách.

  Referát organizačný, mediálny a styku s verejnosťou, č. dverí 14

  Ing. Janka Rajňáková
  Kontakt: tel.:  055/ 636 04 30 
                mobil.:+421 948 877 304
                e-mail:
noviny@tahanovce.sk

 

 • organizuje kultúrne a športové akcie konané pod priamym patronátom starostu alebo mestskej časti,

 • pripravuje redakčne vydávanie tlačového periodika mestskej časti

 • pripravuje pre miestne zastupiteľstvo a starostu mestskej časti koncepčné materiály týkajúce sa rozvoja mestskej časti,

 • spolupracuje so školami, materskými školami, družstvami, záujmovými skupinami ľudí (dôchodcovia, občianske združenia a spolky),

 • koordinuje klub dôchodcov mestskej časti a zabezpečuje čerpanie finančného preddavku na činnosť klubu  a jeho zúčtovanie na ekonomickom oddelení miestneho úradu,

 • zabezpečuje budovanie aktívnych vzťahov samosprávy s verejnosťou prostredníctvom dostupných foriem komunikácie

 • zabezpečuje zverejnenie aktuálnych informácií pre obyvateľov prostredníctvom dostupných foriem komunikácie,

 • spolupracuje s občanmi pri získavaní informácií o prioritných potrebách občanov v jednotlivých oblastiach a vyhodnocuje ich,

 • získavanie informácií o projektoch EÚ v oblasti územného rozvoja a podnikateľských aktivít s cieľom využiť ich pri spracovaní projektov pre MČ,

 • sledovanie a vyhodnocovanie dostupných informácií o čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ na projekty, ktoré môže realizovať MČ,

 • hľadanie možnosti finančnej podpory enviromentálnych projektov: štátne zdroje,  Ministerstvo životného prostredia, štrukturálne fondy EÚ, podpora neziskových aktivít,

 • vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca,

 • v prípade nutnosti zastupuje pri výkone agendy osvedčovania listín a podpisov na listinách.

  Referát organizačný a informatiky

 
 • vykonáva práce pri zabezpečovaní prevádzky výpočtovej techniky na miestnom úrade,

 • vykonáva práce spojené s bežnou údržbou počítačovej siete a s odstraňovaním porúch vzniknutých pri bežnej prevádzke výpočtovej techniky,

 • zabezpečuje prípravu a aktualizáciu obsahu webovej stránky mestskej časti.

  Referát organizačný - informátor, recepcia

  Anna Kováčová
 
 • poskytuje vstupné a orientačné informácie pre občanov a usmerňuje občanov pri vybavovaní na jednotlivých oddeleniach MÚ MČ,

 • počas nestránkových  hodín zabezpečuje zapisovanie osôb a návštev do knihy návštev a vstup týchto osôb môže povoliť až na základe telefonického súhlasu zodpovedných zamestnancov,

 • informuje nadriadeného zamestnanca o podozrivých osobách nachádzajúcich sa v priestoroch MÚ MČ, prípadne o osobách, ktoré spôsobili poškodenie majetku alebo odcudzenie vecí, 
  ujmu na zdraví.