Ekonomické oddelenie

  Vedúca oddelenia: Ing. Helena Badaničová
   Kontakt: tel. 055/ 636 04 30, kl. 18
                 e-mail: ekonomicke@tahanovce.sk

  Referát rozpočtu

  Ing. Helena Badaničová
 
 • komplexné spracovanie rozpočtu mestskej časti, jeho návrh, vypracovanie, vyhodnocovanie, úpravy rozpočtu a vyhotovenie ročnej závierky a záverečného účtu mestskej časti,

 • spolupráca s poslancami a zamestnancami mestskej časti na tvorbe rozpočtu,

 • zabezpečenie auditu, spolupráce s audítorom a kontrolórom mestskej časti,

 • koordinovanie a spolupráca v rámci verejného obstarávania , pri zabezpečovaní tovarov a služieb s ohľadom na možnosti rozpočtu,

 • vypracovanie vnútroorganizačných smerníc v súvislosti s vedením účtovníctva  evidenciou majetku, kontrolou a inventarizáciou.

  Referát účtovnej evidencie, č. dverí 10

  Mária Gédrová
 
Kontakt:  tel: 055/ 636 04 30, kl. 20

 

 • komplexné zabezpečenie účtovnej agendy (spracovanie, vyúčtovanie prvotných účtovných dokladov, vyhotovovanie mesačných a ročných účtovných závierok),

 • komplexné zabezpečenie štatistického výkazníctva nadväzujúceho na účtovnú agendu v rámci organizácie v zmysle pokynov Ministerstva financií a daňového metodika.

  Referát práce a miezd

  Iveta Humayová
 
Kontakt: tel.: 055/ 636 04 30, kl. 21
                 
e-mail:
dane@tahanovce.sk

 

 • samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce,

 • samostatná odborná  práca v mzdovej učtárni (všetky práce súvisiace so zhromažďovaním podkladov k výpočtu miezd, spolupráca s poisťovňami, úradom práce a inými inštitúciami),

 • zabezpečovanie štatistického výkazníctva súvisiaceho s agendou PaM,

 • spolupráca na úseku personálnej politiky,

 • vyhotovenie všetkých podkladov ku bezhotovostnému platobnému styku vyplývajúcemu z uskutočňovanej mzdovej agendy,

 • spolupráca pri vyhotovovaní mesačnej a ročnej účtovnej závierky.

  Referát finančný, pokladňa, č. dverí 10

  Erika Hercegová
 
Kontakt: tel. 055/ 636 04 30, kl. 20

 

 • komplexné vedenie pokladničnej agendy organizácie,

 • úplná evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr, ich kontrola a uhrádzanie,

 • zabezpečenie platobného styku organizácie s bankou,

 • vedenie agendy nájomných zmlúv, kontrola uhrádzania nájomného a preddavkov na jednotlivé médiá,

 • evidencia a manipulácia s ceninami (stravné lístky, pokutové bloky),

 • vydávanie rybárskych lístkov,

 • vedenie evidencie prihlásených psov v mestskej časti.

  Referát finančný - evidencia majetku mestskej časti

 

 • odborná účtovná práca v evidencii majetku mestskej časti v celom rozsahu /majetok hmotný, nehmotný, drobný a dlhodobý/  – sledovanie jeho prírastku a úbytku,

 • zhotovovanie inventarizačných kariet, zaraďovacích a vyraďovacích protokolov,

 • ročná inventarizácia a inventúra, fyzická a dokladová  majetku mestskej časti, zhotovovanie záznamov o inventarizácii, vypracovanie každoročných odpisových plánov majetku mestskej časti a majetku mesta Košice zvereného mestskej časti.