Miestny úrad

Miestny úrad mestskej časti
Košice - Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15
040 13 Košice

Kontakt:e- pošta:
websídlo:

055 / 636 25 82
055 / 636 04 30
055 / 636 70 58

mutah@tahanovce.sk
www.tahanovce.net

(1) Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace  s plnením úloh mestskej časti plní miestny úrad.
(2) Na čele miestneho úradu je prednosta, ktorého  na dobu neurčitú vymenúva
a odvoláva 
starosta. Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.

[ §17 - Zákon č.401/1990 ]