Demografické údaje

Stav k 31.12.2018:    
     
  Celkový počet obyvateľov: 21 705
    z toho muži 10 422
    ženy 11 283
     
  Zmeny v roku 2018  
     narodení 191
     zomrelí 62
     prisťahovaní 321
     odsťahovaní   681
       

    

      (Údaje sú  poskytnuté z databázy evidencie obyvateľov mestskej časti).