Články

Stránka / 8        nasledujúce
08.01.2019

Vážení obyvatelia mestskej časti  Košice Sídlisko Ťahanovce,

v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Miestne zastupiteľstvo MČ Košice- Sídlisko Ťahanovce v nadväznosti na čl. 4 ods. 12 Rokovacieho poriadku na svojom ustanovujúcom zastupiteľstve zriadilo aj komisie, ktorej členmi budú okrem poslancov aj neposlanci  - odborníci z radov obyvateľov mestskej časti a to:

  • uznesením 8/2018  Komisiu rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia, ktorá bude mať 7 členov a to 4 poslancov a 3 odborníkov z radov obyvateľov mestskej časti,
  • uznesením 9/2018  Komisiu komunitného rozvoja a kultúry, ktorá bude 9 členná – 5 poslancov a 4 odborníci z radov obyvateľov mestskej časti
  • a uznesením 10/2018 Komisiu športu, ktorej členmi budú 4 poslanci a 3 odborníci z radov obyvateľov.

V prípade záujmu aktívne pracovať v niektorej z uvedených komisií ako neposlanec – odborník z radov obyvateľov mestskej časti - Vás vyzývame, aby ste doručili svoju písomnú požiadavku aj s odôvodnením a doterajšími odbornými skúsenosťami  na miestny úrad na emailovú  adresu mutah@tahanovce.sk resp. do podateľne úradu na adresu  Americká trieda 15, Košice, a to v lehote do 11.1.2019 do 11.00 hod. Zároveň žiadame, aby súčasťou žiadosti bol aj Váš súhlas so spracovaním osobných údajov a ich zverejňovaním v súlade s platnou legislatívou. Prosím do žiadosti uveďte aj svoj telefonický resp. e-mailový kontakt.

Po obdržaní žiadosti budete pozvaní na pracovné stretnutie poslancov, ktoré bude zvolané starostom MČ,  kde môžete odprezentovať svoj záujem pracovať v komisii a kde vám budú kladené aj otázky týkajúce sa činnosti v tej ktorej komisii.

V súlade s čl. 4 ods. 12 Rokovacieho poriadku budú návrhy na  členstvo  neposlancov – odborníkov v komisiách z radov obyvateľov MČ predložené  na odsúhlasenie poslaneckému zboru predsedami príslušných komisií,  a to na konanie Miestneho zastupiteľstva dňa 27.2.2019.

viac
27.12.2018

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce oznamuje obyvateľom, že v pondelok 31.12.2018 budú na miestnom úrade skrátené úradné hodiny.

Svoje záležitosti si budete môcť vybaviť v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Miloš Ihnát - starosta mestskej časti

viac
05.12.2018

Vážení obyvatelia mestskej časti, upozorňujeme Vás, že  od pondelka 10.12.2018 dochádza k zmenám oficiálnych e-mailových adries vedenia mestskej časti nasledovne:

starosta@tahanovce.sk          sa mení na        starostamc@tahanovce.sk

zastupca@tahanovce.sk        sa mení na        zastupcamc@tahanovce.sk

prednosta@tahanovce.sk      sa mení na         prednostamu@tahanovce.sk

Zároveň Vás upozorňujeme na zmenu úradných hodín, kde sa mení štvrtok z nestránkového na stránkový deň s úradnými hodinami od 8.00 do 12.00 hod.  

viac
08.11.2018

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce týmto oznamuje, že z dôvodu prípravy a zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu  10. 11. 2018,   nebudú dňa 

9. 11. 2018   (piatok)  úradné hodiny.

Najbližšie  úradné hodiny Miestneho úradu mestskej časti budú v pondelok 12.11.2018  v obvyklom čase.

JUDr. Cyril Betuš, starosta

viac
Stránka / 8        nasledujúce