Články

Stránka / 9        nasledujúce
21.05.2019

Upozorňujeme obyvateľov mestskej časti, že vo štvrtok 23. mája 2019 v čase od 7.00 sa uskutoční plánované strojné čistenie (zametanie) vnútroblokových komunikácií. K dispozícii budú 4 zametacie stroje a ich činnosť bude rozdelená tak, aby bola plynulo vyčistená celá mestská časť. Prípadné nedostatky budú dočistené ručne pracovníkmi.

viac
08.01.2019

Vážení obyvatelia mestskej časti  Košice Sídlisko Ťahanovce,

v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Miestne zastupiteľstvo MČ Košice- Sídlisko Ťahanovce v nadväznosti na čl. 4 ods. 12 Rokovacieho poriadku na svojom ustanovujúcom zastupiteľstve zriadilo aj komisie, ktorej členmi budú okrem poslancov aj neposlanci  - odborníci z radov obyvateľov mestskej časti a to:

  • uznesením 8/2018  Komisiu rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia, ktorá bude mať 7 členov a to 4 poslancov a 3 odborníkov z radov obyvateľov mestskej časti,
  • uznesením 9/2018  Komisiu komunitného rozvoja a kultúry, ktorá bude 9 členná – 5 poslancov a 4 odborníci z radov obyvateľov mestskej časti
  • a uznesením 10/2018 Komisiu športu, ktorej členmi budú 4 poslanci a 3 odborníci z radov obyvateľov.

V prípade záujmu aktívne pracovať v niektorej z uvedených komisií ako neposlanec – odborník z radov obyvateľov mestskej časti - Vás vyzývame, aby ste doručili svoju písomnú požiadavku aj s odôvodnením a doterajšími odbornými skúsenosťami  na miestny úrad na emailovú  adresu mutah@tahanovce.sk resp. do podateľne úradu na adresu  Americká trieda 15, Košice, a to v lehote do 11.1.2019 do 11.00 hod. Zároveň žiadame, aby súčasťou žiadosti bol aj Váš súhlas so spracovaním osobných údajov a ich zverejňovaním v súlade s platnou legislatívou. Prosím do žiadosti uveďte aj svoj telefonický resp. e-mailový kontakt.

Po obdržaní žiadosti budete pozvaní na pracovné stretnutie poslancov, ktoré bude zvolané starostom MČ,  kde môžete odprezentovať svoj záujem pracovať v komisii a kde vám budú kladené aj otázky týkajúce sa činnosti v tej ktorej komisii.

V súlade s čl. 4 ods. 12 Rokovacieho poriadku budú návrhy na  členstvo  neposlancov – odborníkov v komisiách z radov obyvateľov MČ predložené  na odsúhlasenie poslaneckému zboru predsedami príslušných komisií,  a to na konanie Miestneho zastupiteľstva dňa 27.2.2019.

viac
27.12.2018

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce oznamuje obyvateľom, že v pondelok 31.12.2018 budú na miestnom úrade skrátené úradné hodiny.

Svoje záležitosti si budete môcť vybaviť v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Miloš Ihnát - starosta mestskej časti

viac
Stránka / 9        nasledujúce