Mestská časť chystá uzamykateľné kontajneroviská

08.01.2019

Rokovania vedenia mestskej časti s mestom a firmou Kosit sú od decembra 2018, kedy sa zmenila komunálna garnitúra, stále veľmi intenzívne. V utorok 8.1.2019 sa stretli na pracovnom jednaní starosta mestskej časti Miloš Ihnát s generálnym riaditeľom Kositu Mariánom Christenkom a riaditeľom divízie služieb Michalom Hrabovským. Hlavným bodom stretnutia bola koncepcia polopodzemných a podzemných kontajnerovísk na komunálny odpad, ktorá by sa mala dostať na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva na schválenie. Ide o koncepciu dvoch druhov kontajnerovísk  (Klasik alebo Domino), z ktorých výhodnejší, ale aj drahší je systém DOMINO. Jeho cena je 26 154 €.  Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce má záujem vybudovať 3 takéto stanoviská polopodzemných kontajnerov, na nákladoch výstavby ktorých  by sa sčasti podieľala.  Medzi úlohy mestskej časti tak bude  patriť zabezpečenie  výkopových  prác, vysporiadanie pozemkov stanovíšť, vytýčenie územia a vydláždenie. Spoločne s mestom Košice by sa mala podieľať aj na zisťovaní a špecifikácii inžinierskych sietí. Celková spoluúčasť mestskej časti by tak predstavovala približne 7 až 8 tisíc € na jedno umiestnenie systému . Podľa slov starostu má mestská časť vyhliadnuté zatiaľ jedno miesto - na Čínskej ulici. Sídlisko Ťahanovce počíta aj s budovaním uzamykateľných nadzemných kontajnerovísk, na miestach, ktoré sú na to vhodné. Prvé takéto riešenie uzamykania odpadových nádob pribudne na Varšavskej ulici.

Na rokovaní s Kositom vyjadril starosta mestskej časti spokojnosť s doterajším priebehom zimnej údržby na sídlisku Ťahanovce a obom predstaviteľom Kositu za spoluprácu poďakoval.  Odovzdal im zároveň aj kladné ohlasy obyvateľov mestskej časti. Nedostatkom, ktorý sa Miloš Ihnát v tejto oblasti naďalej snaží odstraňovať, je povinnosť mesta vydať usmernenie na údržbu chodníkov a hrebeňových plôch pred bytovými domami a označiť tabuľou neudržiavané chodníky . Táto povinnosť mesta vyplýva z uznesenia mesta Košice, ktoré malo byť realizované do 20.12.2018. Na stav v realizácii predmetného uznesenia mestom Košice sa bude Miloš Ihnát pýtať prostredníctvom interpelácie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

-raj-