Návrhy VZN na pripomienkovanie verejnosťou

06.02.2018

Mestská časť dáva do pozornosti návrhy VZN, ktoré budú prerokované na nadchádzajúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v marci 2018. Sú zverejnené na úradnej tabuli mestskej časti, ako aj na elektronickej úradnej tabuli .Svoje pripomienky adresujte písomne na miestny úrad MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce do 26. februára 2018.